Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İSHAK PAŞA SARAYI RESTAURANT/CAFE’NİN İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLME İHALESİ İLANI


AĞRI VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İSHAK PAŞA SARAYI RESTAURANT/CAFE’NİN İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLME İHALESİ İLANI

1.      İŞİN KONUSU

İshak Paşa Sarayı karşısında bulunan Restaurant/Cafe’nin (255 metrekare kapalı alan) işletilmesi 3 yıllığına kiraya verilmesi işi ihalesi,  aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 19/06//2023 Pazartesi günü saat 14.00'da yapılacaktır. 

2.      İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI

 1. Kanuni İkametgah ve tebligat adresi beyanı,
  1. Mahalli Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Esnaf ve sanatkarlar odasından alınmış bu yılın vizesini taşıyan üyelik belgesi,
 1. İmza sirküleri;

  l)Gerçek Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

  2)Tüzel Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

  1. İstekli adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak şahısların vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
 1. Vergi levhası fotokopisi,

f)    Gerçek kişilerin ve tüzel kişi yetkililerinin nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi.

g)  Geçici Teminat (İsteklilerin en az, Teklif ettikleri bedelin %3’ü oranında geçici teminat vermeleri zorunludur. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda geçici teminat tutarının İdarenin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR 3000 0100 1745 0348 3170 5532 IBAN numarasına açıklamalı olarak yatırılması gerekmektedir.  )

 h)   İhale Dokümanı : İdari Şartname ve sözleşme tasarısından oluşan Restaurant/Cafe olarak kullanılacak olan taşınmazın 3 yıllığına Kiraya Verilmesi İşi ihale dokümanı bedeli olarak 500,00 TL İdarenin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4100 0100 1745 0348 3170 5528 IBAN numaralı hesabına şartname bedeli ifadesi belirtilerek yatırıldıktan sonra Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınacaktır.

3.      KİRALAMA YÖNTEMİ

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. Maddesinin ( g ) bendine göre pazarlık usulü ile yapılacak olup söz konusu Kanunun 6. Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı bu ihaleye teklif veremezler.      

KİRALAMA SÜRESİ_____________________________________________________________

Kiralama işi 36 (otuzaltı) ay süre için olup, sözleşme süresinin bitiminde kendiliğinden sona erecektir.  

5.   MUHAMMEN BEDEL

İşin Muhammen bedeli olarak aylık 23.000,00.TL üç yıllık toplam 828.000,00TL. (KDV Hariç) olarak tespit edilmiştir.

 

6.   TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ VE İHALENİN YAPILACAĞI YER

İstekliler tekliflerini Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Kültür ve Kongre Merkezi Kat 3 AĞRI adresinde en geç 19/06//2023 Pazartesi günü saat 14.00' a kadar verilebilecektir. Tekliflerini posta ile gönderen istekliler, olabilecek gecikmelerden dolayı İdareyi sorumlu tutamazlar. İşin İhalesi aynı adreste, aynı tarih ve saatte yapılacaktır.